Vi er medlem af rejsegarantifonden (reg. 2187)
RING TIL OS PÅ 4445 1551
MENUMENU

Generelle betingelser

GENERELLE BETINGELSER

Når du køber en rejse hos Beach Tours gælder følgende generelle betingelser:

VIGTIGT:

Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger på Beachtours.dk, tilbud, rejseplan og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem kunden og Beach Tours A/S.

GENERELT

Beach Tours A/S CVR 32 47 90 81
Rindumgaards Alle 3, DK-6950  Ringkøbing
E-mail:  kontakt@beachtours.dk
Telefon: 44 45 15 51

ARRANGEMENT

Vore rejser er arrangeret af Beach Tours A/S, København i samarbejde med lokale turarrangører, hoteller, flyselskaber og andre arrangører.

TILMELDING

Tilmelding til en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt Beach Tours A/S, at Kunden ønsker at bestille rejsen. Tilmelding er bindende for Beach Tours A/S, når kunden har gennemført betalingen. Ved sin tilmelding bekræfter Kunden samtidig at have accepteret nærværende og/eller de pr. brev, og/eller e-mail meddelte og/eller på www.beachtours.dk oplyste vilkår for rejsen. Det forventes endvidere, at kunden er bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer om klimamæssige forhold på det valgte rejsemål på det valgte tidspunkt.

DEPOSITUM

Samtidig med tilmelding til en rejse betales – med mindre andet er anført på faktura – et depositum på 2000 kr. pr. person på rejser indenfor Europa og 6000 kr. pr. person på oversøiske rejser. Sker tilmelding mindre end 60 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt på email.

BETALING

Såfremt betaling foretages med kreditkort, forbeholder Beach Tours A/S sig ret til at opkræve et gebyr svarende til det gebyr, kreditkortselskabet opkræver Beach Tours A/S – jvf. „Lov om Betalingskort m.v.”, §20. Satserne følger de til enhver tid gældende satser oplyst af PBS og fremgår på  www.beachtours.dk.

Ifølge loven, må Beach Tours A/S ikke modtage kontantbeløb for over 49.999 kr. Overstiger fakturaen dette beløb, er det muligt at betale 49.999 kr. kontant og resten ved bankoverførsel, med kreditkort eller lignende.

SLUTBETALING

Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 60 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført på fakturaen.

REJSENS PRIS

En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret for hvert enkelt rejsemål. Hvor intet andet er anført, er prisen baseret på indkvartering i standardværelser. Tillæg for særlige ydelser vil være nævnt under hver enkelt rejseydelse.

GEBYRER

Ved køb af visse rejser og/eller enkeltydelser, f.eks. fly, hotelophold, billeje eller andre landarrangementsydelser forbeholder Beach Tours A/S sig ret til at opkræve et reservationsgebyr. Ved ekstraydelser på kundens foranledning, f.eks. bonusregistreringer, fremsendelse af kopier af billetter og/eller kopier af andre dokumenter forbeholder Beach Tours A/S sig ligeledes ret til at opkræve et gebyr. Der kan ikke bestilles enkeltydelser af denne karakter i webshoppen.

LOKALE SKATTER OG AFGIFTER

Alle skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra er inkluderet i rejsens pris. Imidlertid forekommer der i mange lande lufthavns- eller turistskatter, som skal betales kontant lokalt. De enkelte lande er suveræne til uden eller med meget kort varsel at ændre eller indføre nye skatter og afgifter. Kunden har ikke krav på refundering af udgifter til sådanne skatter og afgifter.

AFTALER OM SPECIFIKKE YDELSER

Samtlige aftaler om specifikke ydelser – f.eks., men ikke kun – om særlige værelsestyper, måltider, transfers, særaftaler m.v. skal – for at have gyldighed – fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne. Er kunden medlem af en eller flere bonusordninger hos flyselskaber, hotelkæder, biludlejningsfirmaer m.v. påtager Beach Tours A/S sig intet ansvar for, hvorvidt optjente bonuspoints på en rejse registreres på kundens bonuskonto(- i).

KUNDENS ÆNDRINGER

Med mindre andet er anført gælder følgende: For ændringer mere end 60 dage før afrejse betales et ekspeditionsgebyr på DKK 1.000 pr. person. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere ændringsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.

FORTRYDELSESRET/KUNDENS AFBESTILLING

Der er ikke fortrydelsesret jævnfør forbrugeraftaleloven på pakkerejser. Der gælder derimod nedenstående regler om afbestilling:

Ved afbestilling senest 60 dage før afrejse mistes det indbetalte depositum. Er der indbetalt mere end det obligatoriske depositum tilbagebetales forskellen. Ved afbestilling 59-21 dage før afrejse mistes 60 % af den samlede pris for rejsen. Ved afbestilling 20-7 dage før afrejse mistes 80 % af den samlede pris for rejsen. OBS: ved annullering af en langtidsrejse på 4 uger eller mere, mistes hele det indbetalte beløb hvis annulleringen sker senere end 60 dage før afrejse.
Ved afbestilling senere end 7 dage før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse, har kunden ikke krav på nogen tilbagebetaling. For sent fremmøde eller udeblivelse betragtes som en aflysning af hele rejsen. Pakkerejser kan afbestilles uden gebyrer og med fuld tilbagebetaling af det indbetalte beløb, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, med mindre kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitution eller tilsvarende behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for en afbestilling normalt blive anset for at være opfyldt.

REJSE- OG AFBESTILLINGSFORSIKRING

Beach Tours A/S anbefaler, at kunden tegner en afbestillingsforsikring, der dækker i tilfælde af sygdom mv. Afbestillingsforsikring kan bestilles gennem Beach Tours A/S i samarbejde med Gouda Rejseforsikring senest sammen med bestillingen af rejsen. Vilkårene for af-bestillingsforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår. Den almindelige danske sygesikring (Det gule kort) dækker ikke for medicinske udgifter uden for Danmark. Beach Tours A/S anbefaler, at kunden tegner en rejseforsikring, der dækker fx udgifter til lægebehandlingen, sygeledsagelse/-tilkaldelse, erstatningsrejse, stjålet eller beskadiget bagage, bagageforsinkelse, hjemkaldelse, evakuering m.v. Rejseforsikring kan bestilles gennem Beach Tours A/S i samarbejde med Gouda Rejseforsikring. Vilkårene for rejseforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår.

KUNDENS PLIGTER

Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt pas, visa og vaccinationer, som er nødvendige for rejsens gennemførelse. Navn i flybillet skal altid være i overensstemmelse med det i passet indførte navn. Da det oftest ikke er muligt at ændre navne i flybilletter efter tilmelding, såvel som uoverensstemmelse mellem navne i flybillet og pas kan føre til afvisning ved check-in til flyet, er det kundens ansvar at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne på deltagerne er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og efternavne i deltagernes pas. Ligeledes er det kundens pligt umiddelbart efter modtagelse af rejsedokumenterne, at kontrollere, at disse er i overensstemmelse med det bestilte, og at for- og efternavne i billetter og øvrige rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med hinanden. Beach Tours A/S påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte eller manglefulde oplysninger kan medføre.

GENBEKRÆFTELSE

Flertallet af luftfartsselskaberne stiller i dag intet krav om genbekræftelse af returrejsen. Beach Tours A/S anbefaler dog at man holder sig orienteret om eventuelle ændringer af afrejse tider mv. Hoteller og vore lokale samarbejdspartnere vil ofte være behjælpelig hermed.

SPECIELT OM FLYBILLETTER

Hvis kunden drager fordel af de mange billigflybillettyper, der findes på markedet gøres opmærksom på, at disse billetter med mindre andet er anført ikke kan ændres og/eller refunderes. Omfatter rejsen udelukkende transport, gør vi opmærksom på, at Beach Tours A/S alene optræder som agent for de(t) i rejsen/transporten involverede transportselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Beach Tours A/S påtager sig således intet ansvar for eventuelle omkostninger som følge af transportselskabets (-ernes) eventuelle misligholdelse af transportaftalen.

FLYTIDER I REJSEPLAN OG BILLETTER

De i billetten og rejseplan anførte tider er altid lokaltider. Kontroller altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Kunden skal med det samme kontakte Beach Tours A/S, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at Beach Tours A/S får mulighed for at rette evt. fejl i god tid inden afrejse. Det er kundens ansvar at holde sig ajour på flyselskabet’s hjemmeside i forhold evt. flytidsændringer eller aflysninger helt frem til afrejse tidspunktet.

PAS, VISUM OG VACCINATIONER

Som rejsende, er det altid kundens eget ansvar at have gyldigt pas og visum. Har du ikke gyldigt pas og visum, kan du afvises i lufthavnen. Hvis det sker, kan Beach Tours ikke holdes ansvarlige. Kontroller i god tid, at passet er gyldigt i hele rejseperioden. Beach Tours anbefaler, at passet er gyldigt i seks måneder efter hjemkomsten, da de fleste lande udenfor Europa har restriktioner om passets gyldighedsperiode. Vi anbefaler at den rejsende checker Udenrigsministeriet opdaterede vejledning. for rejser til det pågældende land på http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet og i øvrigt selv at søge oplysninger om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade, konsulat samt hos Seruminstituttets Udlandsvaccination. Beach Tours har intet ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer mv. måtte medføre for den rejsende.

Har en rejsende ikke dansk pas, er det kundens ansvar selv at søge oplysning om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade/konsulat samt hos Seruminstituttets udlandsvaccination– telefon 70 22 07 02.

OVERDRAGELSE AF REJSEN

Overdragelse af rejsen til en anden person er på grund af regler, der gælder for ydelser leveret af vores underleverandører, ikke muligt.

UDEBLIVELSE, UUDNYTTEDE YDELSER M.V

Har kunden ikke afbestilt rejsen og/eller indfinder kunden sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, herunder f.eks. flybilletter, vouchers, gyldigt pas, nødvendige visa, vaccinationsattester m.v., har Beach Tours A/S ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

REKLAMATIONER UNDER REJSEN

Reklamation over mangler, aflysninger, ændringer mv. ved en pakkerejse skal inden rimelig tid fremsættes af kunden over for Beach Tours, flyselskabet, hotellet mv. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen, aflysningen, ændringen mv. og gøre krav gældende, med mindre Beach Tours har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. Afhjælpes en mangel inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen. Oplever kunden en mangel på rejsen, skal kunden uden unødigt ophold kontakte hotellets reception og/eller Beach Tours repræsentant eller agent på stedet. Afhjælpes situationen ikke straks på en tilfredsstillende måde på stedet, skal kunden uden unødigt ophold kontakte Beach Tours i Danmark på e-mail kontakt@beachtours.dk eller telefon 44451551. Dette er en forudsætning for efterfølgende reklamationsbehandling.  Reklamationer skal i alle andre tilfælde (flybilletter, hotelophold, andre turistmæssige ydelser mv. købt alene) fremsættes direkte over for flyselskabet, hotellet mv., idet Beach Tours alene agerer som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. og ikke er ansvarlig for mangler, aflysninger, ændringer mv. Beach Tours forbeholder sig ret til at ophæve købet ved alvorlige prisfejl. Kunden vil derfor få tilbagebetalt det fulde indbetalte beløb.

KLAGEADGANG

Kan reklamationen ikke løses til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe den for Pakkerejseankenævnet www.pakkerejseankenaevnet.dk/forside/.

ARRANGØRENS ANSVAR

Beach Tours A/S er som teknisk arrangør i medfør af Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre pakkerejser iht. www.beachtours.dk, program, og andre dokumenter udtrykkeligt udstedt af Beach Tours A/S. Beach Tours A/S påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden Beach Tours A/S ‘s vidende er indgået mellem et rejsebureau og kunden, såfremt rejsen eller dele af rejsen er købt hos et andet rejsebureau end Beach Tours A/S.

ARRANGØRENS ÆNDRINGER ELLER AFLYSNINGER

Beach Tours A/S forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Beach Tours A/S kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Såfremt Beach Tours A/S ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens kunden herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.

PRISÆNDRINGER EFTER AFTALENS INDGÅELSE

Beach Tours A/S forbeholder sig ret til efter tilmelding at ændre prisen på grund af ændringer i transportomkostninger – herunder brændstofpriser – skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser – herunder lufthavns-, havne-, landings-, startafgifter – samt de valutakurser, indkøbspriser og tariffer, der er anvendt ved beregning af rejsens pris. En prisændring vil blive meddelt kunden snarest muligt og senest 20 dage før afrejse. Overstiger en prisforhøjelse mere end 10% af rejsens pris, kan kunden, ved uden unødigt ophold skriftligt at kontakte Beach Tours A/S, afbestille rejsen og kræve det indbetalte beløb tilbagebetalt. Sker der ændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.

PERSONDATAPOLITIK

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for og indsamler følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Beach Tours A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Ansatte hos Beach Tours A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige hos Beach Tours A/S er økonomichefen.    Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Beach Tours A/S videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.   Som registreret hos Beach Tours A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Beach Tours A/S via e-mail til kontakt@beachtours.dk.

ANSVARSRISIKO

Pakkerejseloven indebærer en form for objektivt ansvar for rejsebureauet overfor kunden.

ØVRIGE BETINGELSER

Pakkerejser solgt af Beach Tours er omfattet af “Lov om pakkerejser”. Rejserne gennemføres i øvrigt efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser, som udleveres på forlangende. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af priser, som følge af ændrede indkøbsforhold.

 

At Rejse med BeachTours

Beach Tours A/S  |  Rindumgaards Alle 3  |  DK-6950 Ringkøbing
kontakt@beachtours.dk  |  CVR nr. 32479081
Copyright © 2018 Beach Tours A/S. All rights reserved.
Vi er medlem af rejsegarantifonden (reg. 2187)

Du kan betale med følgende kort - inkl. VISA Dankort:

Visa - inkl. VISA Dankort: Visa Elektron Mastercard Maestro