Vi er medlem af rejsegarantifonden (reg. 2655)
RING TIL OS PÅ 4445 1551

Generelle betingelser

Generelle betingelser

GENERELLE BETINGELSER

Beach Tours er en del af Travel & Entertainment Group A/S (CVR nr: 37247030) og følgende betingelser gælder ved køb af pakkerejser samt ved køb af flybilletter, hotelophold og andre turistmæssige ydelser (købt alene) fra en rejsekonsulent eller på www.beachtours.dk.

Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Beach Tours udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

– Transport
– Indkvartering
– Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

Beach Tours A/S er den tekniske arrangør og optræder som arrangør i henhold til pakkerejseloven ved salg af pakkerejser.

 1. Aftaleindgåelse
  Beach Tours er kun bundet af et fremsendt tilbud ind til den angivne frist. Aftaleforholdet mellem kunden og Beach Tours er bindende ved kundens mundtlige eller skriftlige accept af tilbuddet. Priserne i tilbuddet kan kun garanteres ved rettidig betaling. Ved accept af rejsen forpligter kunden sig til at betale rejsens fulde pris uanset om rejsen afbestilles eller gennemføres.
 2. Pris
  Rejsens pris omfatter flybilletter tur/retur inkl. alle skatter og afgifter og/eller et ønsket antal nætter i den valgte værelsestype på det valgte hotel samt afgift til lovpligtig Rejsegarantifond, med mindre andet er anført i tilbuddet. Transport mellem lufthavn og hotel er ikke inkluderet i prisen med mindre andet er anført.
 3. Betaling
  Ved accept af tilbuddet skal det aftalte depositum samt eventuel præmie for afbestillings- og rejseforsikring betales til Beach Tours medmindre andet er aftalt. Senest 60 dage inden afrejse skal slutbetaling være betalt til Beach Tours. Ved bestilling af pakkerejse med afrejse inden for to måneder efter købet, skal den fulde pris for rejsen samt eventuel præmie for afbestillings- og rejseforsikring betales med det samme. Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt pr. e-mail senest 14 dage før afrejse.
 4. Prisændringer efter aftalens indgåelse
  Beach Tours kan indtil 20 dage før afrejse forhøje den aftalte pris for rejsen som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser samt skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter.

 

 

 1. Kundens mulighed for ændringer
  Pakkerejser kan ændres senest 60 dage før afrejse mod et ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr. person, hvis den af kunden ønskede ændring er mulig, og med mindre andet er anført. Ændringer senere end 60 dage før afrejse følger reglerne for afbestilling i pkt. 6 nedenfor. Beach Tours har ingen ændringsret i forhold til de anvendte flyselskaber, og flybilletter kan derfor i intet tilfælde ændres af kunden. Såfremt Beach Tours’ ændringsret over for tredjemand (hoteller mv.) er strengere end her anført, vil kundens ændringsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed.
 1. Kundens mulighed for afbestilling
  Afbestilling: Ved afbestilling senest 60 dage før afrejse mistes det indbetalte depositum. Er der indbetalt mere end det obligatoriske depositum tilbagebetales forskellen. Ved afbestilling 59-21 dage før afrejse mistes 60 % af den samlede pris for rejsen. Ved afbestilling 20-7 dage før afrejse mistes 80 % af den samlede pris for rejsen. Ved afbestilling senere end 7 dage før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse, har kunden ikke krav på nogen tilbagebetaling. For sent fremmøde eller udeblivelse betragtes som en aflysning af hele rejsen.Pakkerejser kan afbestilles uden gebyrer og med fuld tilbagebetaling af det indbetalte beløb, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, med mindre kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitution eller tilsvarende behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for en afbestilling normalt blive anset for at være opfyldt.
 1. Beach Tours’ mulighed for ændringer og aflysning
  Ændres eller aflyses en pakkerejse inden rejsens påbegyndelse, vil kunden hurtigst muligt modtage besked herom. Aflyser Beach Tours en pakkerejse, uden at dette skyldes kundens forhold, eller ønsker kunden ikke at deltage i rejsen som følge af væsentlige ændringer, har kunden ret til at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, eller at deltage i en anden rejse efter eget valg, såfremt Beach Tours uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette, jf. pakkerejselovens § 16.I alle andre tilfælde end ved køb af pakkerejser (flybilletter, hotelophold og andre turistmæssige ydelser købt alene) agerer Beach Tours alene som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv., og Beach Tours er derfor ikke ansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger eller lignende, og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

 

 1. Kundens forpligtelser
  Kunden er straks efter modtagelse af rejsedokumenter forpligtet til at kontrollere rigtigheden af oplysningerne i rejsedokumenterne, herunder at for- og efternavn er korrekt og stemmer overens med det i passet indførte navn. Ikke korrekt anført navn kan føre til afvisning ved check-in i flyet eller ved grænsen fra/til Danmark. Beach Tours påtager sig intet ansvar for de følger ukorrekte oplysninger måtte medføre. Kunden er selv ansvarlig for forhold vedrørende pas, visum, sundhedsmæssige forhold, vaccinationer mv., der skal være opfyldt, for at rejsen kan gennemføres. Gennemføres en rejse ikke pga. manglende rejsedokumenter, gyldigt pas, nødvendigt visum, vaccinationsattester mv., har Beach Tours ret til at beregne sig den totale pris, og kunden kan ikke kræve refusion for de uudnyttede ydelser eller erstatning. Det samme gælder, hvis kunden udebliver fra en rejse eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt.
 1. Pas, visum, vaccinationer etc.
  Som rejsende, er det altid kundens eget ansvar at have gyldigt pas og visum. Har du ikke gyldigt pas og visum, kan du afvises i lufthavnen. Hvis det sker, kan Beach Tours ikke holdes ansvarlige. Kontroller i god tid, at passet er gyldigt i hele rejseperioden. Beach Tours anbefaler, at passet er gyldigt i seks måneder efter hjemkomsten, da de fleste lande udenfor Europa har restriktioner om passets gyldighedsperiode.Vi anbefaler at den rejsende checker Udenrigsministeriet opdaterede vejledning. for rejser til det pågældende land.http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet og i øvrigt selv at søge oplysninger om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade, konsulat samt hos Seruminstituttets Udlandsvaccination. Beach Tours har intet ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer mv. måtte medføre for den rejsende.
 1. Rejse- og afbestillingsforsikring
  Beach Tours anbefaler, at kunden tegner en afbestillingsforsikring, der dækker i tilfælde af sygdom mv. Afbestillingsforsikring kan bestilles gennem Beach Tours i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring senest sammen med bestillingen af rejsen. Vilkårene for af-bestillingsforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår. Den almindelige danske sygesikring (Det gule kort) dækker ikke for medicinske udgifter uden for Danmark. Beach Tours anbefaler, at kunden tegner en rejseforsikring, der dækker fx udgifter til lægebehandlingen, sygeledsagelse/-tilkaldelse, erstatningsrejse, stjålet eller beskadiget bagage, bagageforsinkelse, hjemkaldelse, evakuering m.v. Rejseforsikring kan bestilles gennem Beach Tours i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring. Vilkårene for rejseforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår.
 1. Flytider i rejseplan og billet
  De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udsendelse af flybilletter og rejseplan eller rejsebevis kan der forekomme tidsændringer, og kunden skal derfor altid kontrollere afgangstiderne/-stederne.
 2. Check-in tid/mødetid
  Check-in tid fremgår af rejseplanen. Det anbefales dog, at kunden allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn undersøger de aktuelle check-in tider for hjemrejsen.
 3. Reklamation
  Reklamation over mangler, aflysninger, ændringer mv. ved en pakkerejse skal inden rimelig tid fremsættes af kunden over for Beach Tours, flyselskabet, hotellet mv. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen, aflysningen, ændringen mv. og gøre krav gældende, med mindre Beach Tours har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. Afhjælpes en mangel inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen. Oplever kunden en mangel på rejsen, skal kunden uden unødigt ophold kontakte hotellets reception, Beach Tours repræsentant eller agent på stedet. Afhjælpes situationen ikke straks på en tilfredsstillende måde på stedet, skal kunden uden unødigt ophold kontakte Beach Tours i Danmark på e-mail kontakt@beachtours.dk eller telefon 44451551. Dette er en forudsætning for efterfølgende reklamationsbehandling.  Reklamationer skal i alle andre tilfælde (flybilletter, hotelophold, andre turistmæssige ydelser mv. købt alene) fremsættes direkte over for flyselskabet, hotellet mv., idet Beach Tours alene agerer som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. og ikke er ansvarlig for mangler, aflysninger, ændringer mv. Beach Tours forbeholder sig ret til at ophæve købet ved alvorlige prisfejl. Kunden vil derfor få tilbagebetalt det fulde indbetalte beløb.
 1. Beach Tours’ ansvar
  Beach Tours’ ansvar over for kunden er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner, fx. Warszawa-konventionen om international luftbefordring og Athen-konventionen om befordring til søs af passagerer og deres bagage. Beach Tours er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for tab som følge af aflysninger, ændringer, mangler mv., når aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end et i aftalen angivet minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden en i aftalen angivet frist, aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes kundens egne forhold, aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af Beach Tours eller nogen, Beach Tours er ansvarlig for, eller aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes udefra kommende omstændigheder, som Beach Tours eller nogen, Beach Tours er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet. I alle andre tilfælde end ved pakkerejser (flybilletter, hotelophold og andre turistmæssige ydelser købt alene) agerer Beach Tours alene som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. og Beach Tours er derfor ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger, mangler eller lignende, og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.
 1. Bagageopbevaring
  Opbevaring af bagage i hotellets bagage opbevaringsrum er altid på eget ansvar. Beskadiget eller bortkommet bagage erstattes ikke af Beach Tours.
 2. Øvrige betingelser
  Der tages forbehold for tryk/prisfejl på hjemmeside, print og digitale medier. Vi forbeholder os retten til at annullere en rejse og tilbagebetale pengene inden for 48 timer.
 3. Tvister
  Hvis en tvist ikke kan løses mellem parterne, kan kunden indbringe sagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.
 4. Lovvalg og værneting
  Ethvert krav mod Beach Tours behandles i henhold til dansk ret ved Københavns byret.

 

BEACH TOURS  |  Spotorno Alle 2  |  2630 Taastrup  |  info@beachtours.dk  |  CVR nr. 37247030
Copyright © 2016 Beach Tours. All rights reserved. Vi er medlem af rejsegarantifonden (reg. 2655)

 

Beach Tours A/S  |  Folke Bernadottes Allé 7  |  DK-2100 København Ø
kontakt@beachtours.dk  |  CVR nr. 37247030
Copyright © 2017 Beach Tours A/S. All rights reserved.
Vi er medlem af rejsegarantifonden (reg. 2655)

Du kan betale med følgende kort - inkl. VISA Dankort:

Visa - inkl. VISA Dankort: Visa Elektron Mastercard Maestro