Vi er medlem af rejsegarantifonden (reg. 2187)
RING TIL OS PÅ 4445 1551
MENUMENU

Cookies & privatlivspolitik

Oversigt:

 1. Ejeroplysninger
 2. Hvad er Cookies?
 3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies.
 4. Formål med cookies på vores website
 5. Google Analytics
 6. Brug af personoplysninger
 1. Ejeroplysninger

Beach Tours  A/S

Rindumgaards Alle 3,

DK-6950  Ringkøbing

Telefon: +45 44 45 15 51

Email: info@beachtours.dk

 1. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

 1. Sådan sletter eller blokerer du for cookies

http://minecookies.org/cookiehandtering

 1. Formål med cookies på vores website:
 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører.
 • Målretning af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, vi tror er mest relevante, og hvor ofte den samme annonce vises.

Sitet anvender cookies fra følgende tredjepart, der har adgang til de pågældende cookies:

Google Analytics

 1. Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 1. Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Beach Tours (samlet betegnet ”Beach Tours”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle vores kunder, leverandører og samar-bejdspartnere.

1. Om Beach Tours
I Beach Tours er vi et lille, engageret og meget rutineret team med stor passion for at skabe skønne solrejser til danske feriegæster.
I september 2018 blev Beach Tours købt af Primo Tours.  Det er din sikkerhed for en god og tryg rejse.

Som led i sin virksomhed indsamler og behandler Beach Tours personoplysninger med hen-blik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Beach Tours er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personop-lysninger, kan du kontakte os her:

Beach Tours
Rindumgaards Alle 3,
DK-6950  Ringkøbing
E-mail: kontakt@beachtours.dk

2. Datasikkerhed er vigtig for os
For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leveran-dør eller samarbejdspartner hos Beach Tours, og hvordan du kan få indsigt i dine egne person-oplysninger.

3. Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identifi-ceres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.
4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Beach Tours’ virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende Beach Tours’ rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Beach Tours vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørfor-hold.

Beach Tours indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. Det kan dog i konkrete tilfælde i forbindelse med bestilling af en rejse være nødvendigt for os i et begrænset omfang at behandle følsomme personoplysninger (fx oplysninger om special-menuer på din flyrejse eller oplysninger om behov for speciel assistance på din rejse) samt oplysninger om CPR-numre (fx i forbindelse med indhentelse af en paskopi til brug for en visumansøgning) for at kunne levere den ønskede rejse til dig.

Beach Tours vil typisk indsamle følgende oplysninger:

4.1 Oplysninger vedrørende vores kunder
Oplysninger, som du giver os, når du bestiller en rejse eller opretter en rejseprofil hos os, fx online via hjemmesiden eller ved at kontakte vores rejserådgivere, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail¬adresse og evt. stilling), CPR-nummer (til brug for visumansøgninger mv.), pasnummer, bankoplysninger, betalingskort-oplysninger, oplysninger, som du giver os i forhold til dine særlige præferencer på rejsen (fx oplysninger om specialkost, behov for speciel assistance i forbindelse med handicap eller anden sygdom mv.), helbredsoplysninger (til brug for behandlingsrejser, sportsrejser mv.), oplysninger om højde, vægt, tøj- og skostørrelse (til brug for bestilling af udstyr på skirejser, cykler, sports-rejser mv.), formålet med rejsen, oplysning om, hvilke sprog du taler, statsborgerskab, bonus-kortnumre, medlemskab af vores samarbejdspartneres foreninger, kontaktinformationer på dine nærmeste pårørende, rekvisition (i forbindelse med erhvervs- eller behandlingsrejser), oplysnin-ger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med dit kundeforhold hos os.

4.2 Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere
Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsafta-le, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i for-hold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontak-ter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

5. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
Beach Tours behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført ne-denfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

Beach Tours behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfæl-de tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

5.1 Kundeadministration
Beach Tours behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende admini-stration af dit kundeforhold med Beach Tours som led i driften af vores virksomhed, herunder bestilling af rejser og leverance af vores øvrige produkter (som fx visumansøgninger, rejsefor-sikringer, transferservices mv.), opretholdelse af vores kunderegistre, kreditvurderinger, fakture-ring, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymise-ret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

5.2 Administration af leverandør- og samarbejdsforhold
Beach Tours behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Beach Tours arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

5.3 Overholdelse af gældende love og regler
Beach Tours behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som Beach Tours er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

Beach Tours anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Beach Tours tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdate-rede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine per-sonoplysninger altid er korrekte og ajourførte.

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger
Beach Tours behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Dit samtykke, (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Beach Tours, (3) hensynet til Beach Tours’ legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, som Beach Tours er pålagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk per-sons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for at overholde Beach Tours’ eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

7. Deling af personoplysninger
Beach Tours videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din rejse samt de øvrige produkter du har købt hos os i forbindelse dermed.

Beach Tours vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af en rejse og dermed relaterede produkter:

7.1 Globale Distributions Systemer (GDS)
Et GDS er et it-netværkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mel-lem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt flyselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer og rejsebureauer. Et GDS forbinder tjenester, priser og bookning ved at konsolidere produkter på tværs af de tre rejsesektorer, dvs. flyreservationer, hotelreservationer og biludlejning.

Beach Tours bruger følgende GDS’er som led i vores virksomhed: Galileo, Auto Europe

7.2 Flyselskaber
Beach Tours videregiver personoplysninger til flyselskaber i forbindelse med bestilling af din rejse. Til brug for bestilling af din flyrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mel-lemnavn(e), efternavn, afrejselufthavn, destination, dato for ud- og hjemrejse, bonuskortnum-mer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialmenuer under flyvningen og evt. behov for speciel assistance på flyet eller i lufthavnen til det valgte flysel-skab.

I forbindelse med rejse til specielle destinationer kan vi desuden videregive oplysninger om dit pasnummer til flyselskabet.

7.3 Hoteller
Beach Tours videregiver personoplysninger til de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine hotelovernatninger vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, bonus-kortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialkost un-der hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

7.4 Biludlejningsfirmaer
Beach Tours videregiver personoplysninger til biludlejningsfirmaer, hvis du skal have et køretøj til rådighed under din rejse. Til brug for bestilling af din lejebil vil vi typisk videregive oplysnin-ger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afhentningssted, lejeperiode, køretøjskategori, bo-nuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med lejen af køretøjet, herunder specielle foran-staltninger i forbindelse med handicap eller sygdom, børnesæder mv.

Beach Tours bruger følgende biludlejningsfirmaer som led i vores virksomhed: Auto Europe (se under GDS).

7.5 Busselskaber
Beach Tours videregiver personoplysninger til busselskaber, hvis du skal på busrejse som led i din rejse (fx i forbindelse med dagsture til kendte turistattraktioner mv). Til brug for bestilling af din busrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afhent-ningssted, dato og tidspunkt for busrejsen, destination samt specielle ønsker i forbindelse med busrejsen, herunder bestilling af specialmenuer under busrejsen og evt. behov for speciel assi-stance på grund af handicap eller sygdom.

7.6 Rederier
Beach Tours videregiver personoplysninger til rederier, hvis du skal på skibsrejse som led i din rejse (fx i forbindelse med dagsture til kendte turistattraktioner, krydstogt mv). Til brug for be-stilling af din skibsrejse, vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efter-navn, destination, rejserute, dato og tidspunkt for af- og hjemrejse, pas-oplysninger samt speci-elle ønsker i forbindelse med skibsrejsen, herunder bestilling af specialmenuer under sejladsen og evt. behov for special assistance under sejladsen som følge af handicap eller sygdom.

7.7 Bedbanks
En bedbank er et it-netværkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt hoteller og rejsebureauer eller slutkun-den. Beach Tours videregiver personoplysninger til bedbanks for at bestille de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine hotelovernatninger gennem en bedbank vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

Beach Tours bruger følgende bedbanks som led i vores virksomhed: Tourpaq.

7.8 Rejseagenter
Hvis du som led i din rejse skal deltage i udflugter eller har behov for transfer, kan Beach Tours videregive personoplysninger til rejseagenter. Rejseagenten har til opgave at arrangere den på-gældende udflugt eller transfer ved bestilling af de ønskede ydelser hos lokale leverandører på destinationen. Til brug for bestilling af dine udflugter, transfers mv. videregiver vi typisk oplys-ninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, dato og tidspunkt for ankomst og/eller afrejse, type af køretøj, destination samt specielle ønsker i forbindelse med transferen eller udflugten, herunder bestilling af specialmenuer og evt. behov for speciel assistance på grund af handicap eller sygdom.

7.9 Forsikringsselskaber
Som led i bestillingen af din rejse hos os har du mulighed for at tilkøbe en rejse- og/eller en af-budsforsikring. Hvis du ønsker at tilkøbe en sådan forsikring, vil vi videregive personoplysnin-ger til forsikringsselskabet til brug for deres indtegning af forsikringen hos dem. Til brug for tegning af en rejse- og/eller en afbestillingsforsikring videregiver vi typisk oplysninger til forsik-ringsselskabet om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, e-mailadresse, destination, dato for af- og hjemrejse samt rejsetype.

Beach Tours samarbejder med følgende forsikringsselskaber som led i vores virksomhed:
Europæiske, Gouda.

7.10 Udstyrsudlejningsfirmaer
Som led i bestillingen af din rejse hos os har du mulighed for at leje eventuelt udstyr, som du måtte have behov for på din rejse, fx cykler, skiudstyr, dykkerudstyr og lignende. Hvis du øn-sker at leje sådant udstyr, vil vi videregive oplysningerne til det firma på din destination, som du skal leje udstyret hos. Til brug for udstyrsleje videregiver vi typisk oplysninger til udlejningsfir-maet om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, typen af udstyr, afhentningssted, lejeperiode samt oplysninger om højde, vægt, tøj- og skostørrelse.

8. Internationale overførsler af dine personoplysninger
Grundet naturen af Beach Tourss virksomhed vil dine personoplysninger kunne overføres til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos os. For at kunne levere vores ydelser til dig, er vi nødt til i visse tilfælde at anvende samarbejdspartnere og leverandører uden for EU/EØS.

Uden muligheden for at overføre dine oplysninger til modtagere uden for EU/EØS vil Beach Tours være ude af stand til at levere den ønskede rejse til dig. Dette gælder, hvis bestilling af din rejse forudsætter, at der overføres oplysninger til modtagere uden for EU/EØS, fx for at kunne booke flyrejse, hoteller mv. på din rejsedestination.

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og i det øvrige EU/EØS, da der i størstedelen af tilfældene vil være tale om lande, hvor EU-Kommis¬sio-nen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet ikke er på højde med databeskyttelsesniveauet inden for EU/EØS.

I det tilfælde hvor det er praktisk muligt for os, vil overførsel af dine personoplysninger ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførselskontrakter, der er specielt udarbejdet til dette formål. For så vidt angår overførsler til USA vil disse for så vidt muligt ske på baggrund af Privacy Shield. Privacy Shield er en aftale mellem EU og USA, der blandt andet fastsætter et stærkt sæt af databeskyttelsesregler og sikkerhedsforanstaltninger, som de ameri-kanske virksomheder, der tilslutter sig ordningen, er forpligtede til at overholde, når de behand-ler personoplysninger.

I visse tilfælde vil det imidlertid ikke være praktisk muligt for Beach Tours at indgå en standard-overførselskontrakt eller anvende Privacy Shield som juridisk overførselsgrundlag. I sådanne tilfælde vil overførslen af oplysningerne ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens arti-kel 49, 1 (b), da overførslen af dine personoplysninger til det pågældende land er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten mellem dig og Beach Tours (bestillingen af din rejse) eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan kontrakt (fx i forbindelse med afgivelse af et kvalificeret tilbud som omtalt ovenfor under afsnit 7).

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos Beach Tours betyder, at dine per-sonoplysninger ikke vil nyde den samme beskyttelse som efter danske eller EU-retlige regler.

Beach Tours videregiver ikke i noget tilfælde dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed og opfylde dine behov ved fx at levere den ønskede rejse til dig.

9. Dataintegritet og -sikkerhed
Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er Beach Tours’ politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personop-lysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

10. Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databe-skyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysnin-ger, som Beach Tours er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysnin-gerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod an-vendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gæl-dende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på email:
kontakt@beachtours.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Beach Tours’ behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

11. Opdateringer
Beach Tours evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores be-handling af dine personoplysninger.

 

 

 

At Rejse med BeachTours

Beach Tours A/S  |  Rindumgaards Alle 3  |  DK-6950 Ringkøbing
kontakt@beachtours.dk  |  CVR nr. 32479081
Copyright © 2018 Beach Tours A/S. All rights reserved.
Vi er medlem af rejsegarantifonden (reg. 2187)

Du kan betale med følgende kort - inkl. VISA Dankort:

Visa - inkl. VISA Dankort: Visa Elektron Mastercard Maestro